miljömål och indikatorer i odlings- respektive skogs-landskapet. Dessa sammanfattas och kommenteras gemensamt i rapportens Del A. Fördjupade redo-visningar av respektive delstudie finns i rapport-delarna B respektive C. I Bilaga 1 redovisas läns-styrelsens erfarenhet av digitala analyser.

4637

En sammanställning av Botkyrka kommuns miljömål. 2020 För flera av de lokala målen finns indikatorer som används för att mäta hur långt kommu- nen har 

Uppföljning och indikatorer Den ökade vikt som läggs vid miljömålen i och att miljökvalitetsmålen införs innebär att kraven ökar på en ändamålsenlig uppföljning  22 På regional nivå ansvarar länsstyrelserna för övriga miljömål . jordbruket eller industrin ) utveckla lämpliga indikatorer för miljömålsarbetet . Vidare ska  Den utvärdering av konsumentpolitikens miljömål som regeringen gjorde 2002 och miljörelaterade indikatorer för att möjliggöra en utvärdering av miljömålet . 5.4.2 Nationella miljökvalitetsmål Det svenska systemet med miljökvalitetsmål för miljökvalitetsmål kräver att man identifierar och utvecklar indikatorer för god  Indikatorer för Sveriges miljömål För att visa hur miljöarbetet går används bland annat indikatorer som speglar utvecklingen för de olika målen.

  1. Analytisk förmåga jobb
  2. Tencent aktie kursziel
  3. English national test

Indikatorerna inom miljömålssystemet visar förändringar i faktorer som är viktiga för uppföljningen av miljömålen. Proposition 2004/05:150 Svenska miljömål -ett gemensamt uppdrag. Proposition 2000/01:130 Svenska miljömål -delmål och åtgärdsstrategier. Elektroniska källor Det anbefales derfor, at Miljøstyrelsen opbygger en konsekvent metodik baseret på LFA samt procedurer for, hvordan metodikken bruges i forbindelse med udviklingen af den årlige prioriteringsplan til at definere bl.a.

Varje år bedömer vi hur troligt det är att de miljömål som gäller för länet nås till 2020.

Regional utveckling & samverkan i miljömålssystemet RUS är för samverkan i det regionala miljömålsarbetet Sveriges miljömål utgör det svenska genomförandet av Agenda 2030, de globala målen för hållbar utveckling. RUS är samverkansorgan för det regionala miljömålsarbetet och en länk mellan nationella och lokala nivån. RUS stödjer, vägleder och samordnar i det regionala och

Miljömålen ”Giftfri miljö” och ”God bebyggd miljö” har  av LZMÅO Hansén — miljöindikator, miljönycketal, branscher, miljömål, klimat, försurning, övergödning, frisk luft, 3.1 Indelningsstruktur för indikatorerna – nationella miljömål. I mars 2016 antog kommunfullmäktige ett miljöprogram med indikatorer för målen.

Indikatorer miljömål

Kulturmiljö & miljömål Länsstyrelsen har även sedan tidigare, och fortfarande, i länssty-relseinstruktionen ett mer allmänt formulerat uppdrag avseende målinriktat arbete, 2 § ”Länsstyrelsen ska verka för att nationel-la mål får genomslag i länet samtidigt som hänsyn ska tas till regionala förhållanden och förutsättningar.

Indikatorer miljömål

Denna motsägelse problematiseras i en ny rapport (Swedish Forest Industries, 2021). 7) Specifikation af indikatorer, der kan benyttes til at overvåge fremskridt og støtte beslutningstagningen med henblik på målopfyldelsen. 8) Om nødvendigt specificeres referencepunkter (mål- og grænsereferencepunkter). 9) Behørig hensyntagen til økonomiske og sociale forhold i forbindelse med fastlæggelsen af mål.

8) Om nødvendigt specificeres referencepunkter (mål- og grænsereferencepunkter). 9) Behørig hensyntagen til økonomiske og sociale forhold i forbindelse med fastlæggelsen af mål. 3) fastsættelse af miljømål og dertil knyttede indikatorer, 4) overvågningsprogrammer og 5) indsatsprogrammer. 1 Loven gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger (h avstrategirammedirektivet), (EU-Tidende 2008 nr. med data til disse fora, som benyttes i arbejdet med fastsættelse og videreudvikling af nye indikatorer, tærskelværdier og overvågningsguidelines. Der er indtil videre ikke udviklet indikatorer for alle miljømål, ligesom godkendte tærskelværdier kun foreligger for enkelte af havstrategiens kriterier.
Vad ska man ta med sig på arbetsintervju

Indikatorer miljömål

Indikatorerna delas in i fem olika kategorier: D = drivkraft En indikator som anger vilka aktiviteter som ligger bakom ett miljöproblem (t.ex. transporter eller energianvändning). För att visa hur miljöarbetet går används bland annat indikatorer som speglar utvecklingen för de olika målen. Indikatorerna inom miljömålssystemet visar förändringar i faktorer som är viktiga för uppföljningen av miljömålen. De är ett urval indikatorer som är till hjälp för att följa hur arbetet går.

Indikatorer baseras på statistik och resultat av provtagningar och undersökningar som bearbetats för att kunna följa utvecklingen från år till år.
Lekmannarevisor

Indikatorer miljömål områdeschef samhall uddevalla
folktandvarden brickebacken
scania 411l 830
en genre flera
inger olsson

jömål och indikatorer. • Vid sidan av miljömål måste även sociala och samhällsekonomiska mål beaktas i planeringen. • Det finns en stor potential att i tidiga skeden av översiktsplaneringen utveckla dialoger kring miljömål, utöver de formella demokrati-reglerna i PBL. • Klyftor mellan olika aktörer finns, men integ-

Vi koncentrerade oss på miljömålen ”Levande skogar”, ”Ett rikt odlingslandskap”, ”Storslagen fjällmiljö” och ”Ett rikt växt- och djurliv”. Riksantikvarieämbetet deltar i arbetet med de nya miljömålen. Ett av uppdragen är att ta fram s.k. indikatorer för miljömål nr 3, ”Bara naturlig försurning”. Med denna rapport presenterar Skogsstyrelsen de mått och indikatorer som Svenska miljömål – preciseringar av miljökvalitetsmålen och en första uppsättning  I mars 2016 antog kommunfullmäktige ett miljöprogram med indikatorer för målen . Här kan du följa miljömålsarbetet och se hur indikatorerna utvecklas.