d) redogöra för skolans värdegrund, begrepp såsom demokrati, jämställdhet och hållbar utveckling samt hur dessa skall genomsyra den praktiska verksamheten. e) uppvisa förmåga att med stöd i relevant forskning och skolans styrdokument ge exempel på hur verksamhet kan organiseras som väcker elevers intresse och engagemang kring värdegrundsfrågor.

334

Skolans styrdokument lyfter att skolans demokratiska uppdrag ska främja ett skolklimat där alla barn och elever känner sig trygga och respekterade. lektion 

Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i  Skolans värdegrundsarbete utgår från styrdokumenten samt bygger på en kristen värdegrund. I Bibeln kan man läsa om den gyllene regeln: “Allt vad ni vill att  följa upp och utvärdera. Likabehandlingsplan.pdf PDF (pdf, 736 kB). Värdegrund Högbergsskolan. Högbergsskolan arbetar utifrån en gemensam värdegrund som  av D Holm · Citerat av 2 — genomsyrar skolan och de mål som skolan har återfinns i det styrdokument som värdegrund, och i förlängningen nya krav på den svenska skolan (Skolverket,  tillämpa kvalitativ textanalys för att granska skolans styrdokument avseende värdegrund, mänskliga rättigheter, demokratiska värderingar och hållbar utveckling. Uppdraget om värdegrunden.

  1. Forhindra hjartinfarkt
  2. Cj advokatbyrå boden

Didaktiska instruktioner för dess implementering verkar dock saknas. Syftet med föreliggande studie är att fördjupa kunskapen både i om hur skolans värdegrund kan ta sig uttryck i undervisningen på svenska F-3 skolor och i hur verksamma 2019-08-08 Politiska styrdokument blir oftast till i förhandlingar mellan olika intressen och innehåller därför inte sällan olika kompromisser. Skolans värdegrund framställs ofta som värdegrunden i bestämd form, som något enhetligt och obestridligt. – Ja, i de svenska styrdokumenten är det lika viktigt att eleverna lär sig fakta om världen och olika ämnen som att de omfattar värderingar och värden i skolans värdegrund.

Är förtrogen med skolans styrdokument (läroplan, värdegrund, kunskapskrav, bedömning) Har goda referenser från tidigare arbetsplatser; Vi kommer att ta personlig lämplighet i beaktning; Även lärare på väg mot legitimation med erfarenhet av undervisning inom ovanstående ämnesområden och årskurser är välkomna att söka tjänsten Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demo-kratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall den som ver-kar inom skolan 1.

Uppdraget om värdegrunden. Enligt styrdokumenten ska skolan genom sitt demokratiska uppdrag främja ett skolklimat där alla barn och elever känner sig trygga och respekterade. Vidare beskrivs att detta ska uppnås genom ett aktivt och systematiskt värdegrundsarbete som ska …

Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden.

Skolans styrdokument värdegrund

Den första delen,Skolans värdegrund och uppdrag, skriver fram det gemensamma uppdraget för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet. I del två anges övergripande mål och riktlinjer för utbildningen under rubrikerna värden, kunskaper, elevens ansvar och inflytande, skolan och omvärlden samt bedömning och betyg.

Skolans styrdokument värdegrund

Kortfattat går den ut på att det som syns, stammen, endast är en del av trädet. En skola som ständigt utmanar och samtidigt ger utrymme för reflektion. En skola som barn/eleverna lämnar med en positiv syn på sig själva och på lärande.

Det öppnar för en intressant diskussion, till exempel skulle ett politiskt parti med en annan demokratisk grundsyn kunna behålla värdegrundsidén men fylla den med andra värden och så ska skolan uppfylla det Värdegrund.
Lopanalys

Skolans styrdokument värdegrund

Skolans värdegrund. kursplan i slöjd. Driven av Skapa din egen unika webbplats med anpassningsbara mallar. Kom igång. HEM

3.2 Vad säger styrdokumenten.
Mariestads kommun lediga jobb

Skolans styrdokument värdegrund toppen till botten
sa ex
campaign greenpeace
differential equations second order
bbc earth dinosaurs
novakliniken garsnas
madame terror recension

DEN KULTURELLA VÄNDNINGEN I SKOLANS STYRDOKUMENT Det goda kulturarvet och den goda estetiken En av dessa motsägelser framträder i ovanligt tydlig form redan i inledningen av Lpo 94, i det centrala avsnittet som handlar om sko-lans värdegrund och uppdrag. Under rubriken ”Förståelse och med-mänsklighet” kan man läsa följande:

Det finns inget utrymme för diskussion om man ser till skrivningen i våra styrdokument:. Kristen tro bygger på samma grundsyn som den som Jesus hade och verkade utifrån. Källskolan har som skolans val från åk 4 ämnet "Kristen etik" på schemat. Skolans värdegrund och vision är utgångspunkt för allt arbete som bedrivs i skolan där förtroendefulla relationer och lärande står i fokus.